بیا با هم حرف بزنیم امشب من وتو زیاد زیاد:

دیدی مردم چه زرنکن ولی ما ساده ایم

خدایی خیلی ظلمه کسی که با صداقت و خوبی جلو بره نارو بخوره مگه نه

میگم که تو هواهمونو داری دیکه مگه نه مگه خودت نمیبینی

تورور خدا ما بتو واگدار کردیم

خیلی نگرانیم دیدی که اقعا نمیدونیم بید چکار کنی متو که میدنی هر کاری به صلاحه ماهی انجام بده

بخدا خستم  من و همه همینطوریم اون از باب اون ا زدادا اخه ما چیکار کنیم

خدایی درستش کن مثل میشه

و تا ا خر این ماه جدید هم اول نان بعد برگ بیده. میدونی که چی میگم

اگه اونا رو اول کنی پز میدنوای تو میدونی ما اهلش نیشتیمو کسی از دسما ناراحن نمیشه


یه چیز دیگه همه چیزو درس میکنی بجز اینی که میگم

فردا بازم میخوا برم

باهام میایی؟


منبع : خانه ی ساکت.
برچسب ها : میگم